Party Balloon Hotels: dé partij voor alle soorten ballonnen, speciaal voor hotels! Svp eerst inloggen om te bestellen
+31 (0)20 420 12 72

Algemene voorwaarden

Party Balloon B.V.
Rozengracht 65
1016 LT Amsterdam

Tel: 020-4201272
E-mail: info@partyballoon.nl
KvK nr: 33299952
BTW nr: NL820476031B01

Artikel 1. Algemeen 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle
 geleverde producten en diensten, geleverd door Party Balloon B.V., tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk
overeengekomen is.
 2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door
 Party Balloon B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3.  Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen
welke van overheidswege worden opgelegd.
 4. Party Balloon B.V. is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor
zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de 
Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van
gegevens en immateriële schade.
 5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene
 Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Party Balloon B.V. zijn vastgelegd en 
hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 2. Offertes

 1. Party Balloon B.V. is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan
door de Afnemer schriftelijk binnen 7 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte vermeld.

Artikel 3. Overeenkomst

 1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e-
mail wordt overeengekomen.
 2. Party Balloon B.V. behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet
 te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende
voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft
Party Balloon B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 Artikel 4. Levertijd

 1. Alle door Party Balloon B.V. genoemde (leverings) termijnen worden bij benadering gegeven en zijn
 vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan
 Party Balloon B.V. bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen 
als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de
 voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat.
 Bij niet tijdige levering dient Party Balloon B.V. schriftelijk in gebreke te worden gesteld,
waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
 2. Overschrijding van de door Party Balloon B.V. opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak
dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem 
rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende
overeenkomst.
 3. In geval Party Balloon B.V. de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald
 gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van
 Party Balloon B.V. op schadevergoeding onverlet, door hem worden afgenomen, dan worden de
 goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
 4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst
 kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail of brief aan Party Balloon B.V. te sturen. 
Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het
 noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig
en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van
voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Party Balloon B.V. zal de Afnemer zo spoedig
mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties
heeft, zal Party Balloon B.V. de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is 
overeengekomen zal Party Balloon B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van
de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
 4.  In afwijking van lid 3 zal Party Balloon B.V. geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de
wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Party Balloon B.V. kunnen worden
toegerekend.

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding

 1. In geval van tussentijdse opzegging heeft Party Balloon B.V. naast vergoeding van de gemaakte 
kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming
van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft.
 2. De vorderingen van Party Balloon B.V. op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende
 gevallen: – indien na het sluiten van de overeenkomst aan Party Balloon B.V. ter kennis
gekomen omstandigheden Party Balloon B.V. goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan
zijn verplichtingen zal voldoen; – indien Party Balloon B.V. de Afnemer bij het sluiten van de
 overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel
onvoldoende is.
 3. In de hierboven genoemde gevallen is Party Balloon B.V. bevoegd de verdere uitvoering van de
overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Party Balloon B.V.
schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7. Afkoelingsperiode

 1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid
om binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met
 Party Balloon B.V. te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
 2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden,
 dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan Party Balloon B.V. te melden. De klant dient 
het product – na overleg met Party Balloon B.V. – te sturen naar een door Party Balloon B.V.
vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende
verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het
product/de producten wenst te behouden. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
 3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst
met Party Balloon B.V. ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal
 Party Balloon B.V. deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Party Balloon B.V. het
door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.
 Party Balloon B.V. behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een
gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product
reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Party Balloon B.V.
of de leverancier van het product) is beschadigd.
 4. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Party Balloon B.V. schade heeft
 opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de
klant komt, zal Party Balloon B.V. de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis
stellen. Party Balloon B.V. heeft het recht om de waardevermindering van het product als
gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 8. Uitvoering

 1. Party Balloon B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de 
eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van
werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van
Party Balloon B.V., geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een
daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Artikel 9. Vergoeding

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt aangeboden of overeengekomen 
geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 
3, 4 en 5 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De 
vaste prijs is inclusief BTW, reisuren, reis – en verblijfskosten.
 3. Eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten. Bij opdrachten met een
looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Betaling

 1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij
 vooruit betaling.
 2. Als de Afnemer een factuur van Party Balloon B.V. niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft,
is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Party Balloon B.V. op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11. Garantie

 1. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de
producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u
de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). 
Zie ook Artikel. 7

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Party Balloon B.V. tot het moment
 van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor
 de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten,
alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
 2. De Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het
 recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Party Balloon B.V., te
 bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Party Balloon B.V. heeft voldaan.
 3. Ingeval Party Balloon B.V. de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald 
gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van 
Party Balloon B.V. op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de
goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Artikel 13. Overmacht

 1.  Indien Party Balloon B.V. door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan 
voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de 
overmacht toestand.
 2. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als
 Party Balloon B.V. als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 3. Party Balloon B.V. zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte
stellen.

Artikel 14. Gebreken; Klachttermijn

 1.  Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Afnemer binnen acht dagen na ontdekking,
 doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden
 gemeld aan Party Balloon B.V.
 2.  Indien een klacht gegrond is zal Party Balloon B.V. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals 
overeengekomen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 15. Toepasselijk recht

 1.  Op elke overeenkomst tussen Party Balloon B.V. en de Afnemer is Nederlands recht van
 toepassing.